X

Ny skatteforvaltningslov gjeldende fra 1. januar 2017

  • AdobeStock_77649449.jpeg

Nedenfor følger informasjon om et par sentrale skatteendringer som er omhandlet i ny skatteforvaltningslov som trer i kraft 1. januar 2017. Loven erstatter ligningsloven og forvaltningsloven for mva.

Loven styrker Skatteetatens muligheter til å benytte strengere reaksjoner ved manglende etterlevelse av regelverket, spesielt gjelder dette endringer i bruk av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Det innføres også tvangsmulkt i stedet for forsinkelsesavgift. Samtidig styrkes rettssikkerheten for de skattepliktige gjennom et samordnet, helhetlig og oversiktlig regelverk. Skatteyteren får også styrket klagerett og det er utvidet krav til varsling og vedtak fra Skatteetaten overfor skatteyter. Skattepliktig får også adgang til å endre egen fastsetting av inntekts- og formuesskatt i 3 år. Det forventes at færre saker skjønnsfastsettes ved at det blir bedre kvalitet på skattemeldingene og at levering av skattemeldinger for formue og inntekt vil leveres til rett tid.

Tvangsmulkt erstatter reglene om forsinkelsesavgift/forhøyet avgift ved for sent levert oppgave, og reglene gjelder som tidligere også der skattepliktig ikke retter seg etter pålegg.

Reglene for tvangsmulkt skjerpes ved at det kan ilegges den som ikke innen fastsatt frist:

Leverer tredjepartsopplysninger ¹                           1 rettsgebyr pr. dag

A-melding ²                                                                1/10 rettsgebyr pr dag pr inntektsmottaker

Leverer opplysninger om egne forhold ³                ½ rettsgebyr pr dag ved egne opplysninger

Gir kontrollopplysninger                                           ½ rettsgebyr pr dag ved egne opplysninger

Retter seg etter bokføringspålegg                          1 rettsgebyr pr. dag ved bokføringspålegg

Rettsgebyret fra 1. januar 2017 er kr 1.049,-.

¹ Tredjepartsopplysninger er bl.a. aksjonærregisteroppgaven. Egne regler for a-melding.

² Beregnes tvangsmulkt pr inntektsmottaker det ikke er gitt pliktige opplysninger om.

³ Egne forhold er bl.a. skattemeldinger og terminoppgaver for merverdiavgift.


Skatteetaten vil normalt sett sende ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny oppgitt frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe. All varsling skjer i Altinn, og det er derfor svært viktig at kontaktinformasjonen i Altinn er oppdatert. 


Tilbake